CiMa Fire & Security BV

Algemeene voorwaarden


VERHUUROVEREENKOMST

Huurvoorwaarden: Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring, het gratis ter beschikking, ... stellen van een motorhome.

Rijbewijs en identiteitskaart: De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart kunnen voorleggen, (huurder bezorg verhuurder kopie van de documenten) De bestuurder dient minstens 25 jaar te zijn, 5 jaar rijervaring te hebben & ongeval vrij te zijn gedurende 3 jaar. Een attest van de verzekering huurder wordt bezorgt aan de verhuurder.

Prijzen: De reservatie is pas definitief na ontvangst van de factuur van de huursom (Arikel 5). Bij gebrek hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren. Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW, BA- + omniumverzekering met reisbijstand voertuig (ingeval van ongeval en pech) met een contractuele vrijstelling per schadegeval van 1000 euro. Het verbruik van diesel, adbleu+ lpg gas zijn ten laste van de huurder. Bij afhalen zal de diesel + adbleu+lpg gas tot het maximum opgevuld zijn. De motorhome moet opnieuw binnen geleverd worden na de verhuurperiode met een volle diesel- lpg gas& ADbleutank. Het eventuele verschil is ten laste van de huurder aan de actuele brandstofprijzen.

Verhuurtermijn: Gepersonaliseerde tekst Wij staan niet toe:

Het gebruik van bijkomende toestellen als bv. een frietketel, microwave, oven enz. Algemeen verbod tot roken in de camper (incl. bestuurderscabine) Huisdieren Uit respect voor onze mobilhome graag geen schoenen in de mobilhome. Alcoholgebruik, drugsgebruik of andere vorderende middelen tijdens het rijden Niet chemisch toiletpapier of maanverbanden/tampons in het toilet. Het is niet toegelaten meer dan 4 passagiers te vervoeren dan de wettelijk gehomologeerde zitplaatsen (zitplaatsen met veiligheidsgordels)

Voorwaarden: Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Andere landen zijn eventueel toegelaten na onderlinge afspraak. Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor aankomst de nodige maatregelen kunnen treffen. Bij oplevering zal de mobilhome in propere, correcte en volledige toestand ‘overhandigd’ worden. De huurder is VERPLICHT de mobilhome in dezelfde conditie terug binnen te leveren na de verhuurperiode. Eventuele nog aanwezige defecten/ schades dienen spontaan door de huurder gemeld te worden op het moment van binnenlevering. Eventuele schade reparaties, ontbrekende stukken vervangen, of een noodzakelijke reiniging zullen uitgevoerd worden door ons op kosten van de huurder. Het toilet, de ijskast enz. ... dienen leeg en gereinigd te zijn. Het is verboden de mobilhome te reinigen d.m.v. carwash/ hogedrukreiniger of specifieke schuurmiddelen. Bij noodzakelijke reiniging (omwille van verzuim huurder) zijn volgende tarieven van toepassing: Reinigen buitenkant: 150 euro Reinigen binnenkant: 100 euro Reinigen WC: 50 euro Ledigen afvalwatertank: 25 euro Reinigen na roken 1000 euro TOTAAL ROOKVERBOD

De prijzen van inventaris artikelen staan vermeld in de inventaris om discussies te vermijden. (keukenservies, bed-,bed-, badlinnen enz)

Artikel 1 Partijen Gepersonaliseerde tekst

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 2: Voorwerp De huurder neemt hierna beschreven motorhome, voorzien van alle boorddocumenten, het bijhorend gereedschap en alle accessoires, in de huur zonder bestuurder en erkent er bezit van genomen te hebben in perfecte staat, volledig werkend, perfect onderhouden en zonder enige gebreken. De exacte beschrijving wordt opgemaakt voor het vertrek. Bij elke verhuring zal er voorafgaandelijk een uitgebreide omstandige inventaris opgemaakt worden met bijkomende foto’s. Indien de huurder de schade niet meldt en de verhuurder deze bij terugkomst ziet zal er een administratieve kost zijn van €50

Artikel 3: Beschrijving Gepersonaliseerde tekst

Artikel 4: Duur De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur: Gepersonaliseerde tekst Indien het voertuig langer in het bezit blijft van de huurder zal de politie hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. Binnen deze context verwijzen we ook graag naar de paragraaf verhuurtermijn (pagina 2) met alle van toepassing zijnde extra kosten.

Artikel 5: Huurprijs en betalingswijze Alle prijzen zijn 21% BTW inclusief. Huurprijs + waarborg: ,,,euro + 1000 euro (waarborg te betalen bij afhalen cash of via overschrijving vooraf. Cash geld krijgt men direct terug na inleveren mobilhome in perfecte staat, via overschrijving kan dit tot 1 week duren alvorens geld op uw rekening staat.) €180,00 bij reservatie te voldoen na ontvangst factuur per overschrijving op rekening KBC BE54 7390 1681 0097

Artikel 6: Inbegrepen in de huurprijs Inbegrepen km ’s - Gepersonaliseerde tekst Omniumverzekering (vrijstelling 1000euro per schadegeval) Reisbijstand voertuig Inventaris uitrusting volgens bijlage Artikel 7: Niet inbegrepen in de huurprijs De kosten van reparatie aan de motor en de mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg. Boetes en processen verbaal (zie artikel 19) (factuur komt dan via mail met bewijzen) Tolheffingen (factuur komt dan via mail met bewijzen) Het verbruik van motorbrandstof (diesel), motorolie Extra eventuele accessoires Artikel 8: Reservatie De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot (zie artikel 5) en het bezorgen van het rijbewijs en de identiteitskaart en dit binnen de 14 werkdagen na de datum van de overeenkomst. Indien deze termijnen niet gerespecteerd worden, vervalt de reservatie. Indien de betaling niet betaald wordt binnen de afgesproken termijn, heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw aan te bieden tot verhuur De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten in de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

Artikel 9: Waarborg De huurder zal een waarborg betalen gelijk aan 1000 euro. Deze waarborg is te betalen zoals vermeld in artikel 5. Het bedrag van de waarborg zal ten laatste 1 werk week na inlevering terugbetaald worden aan de huurder, in zoverre dat de wagen wordt teruggegeven aan de verhuurder in de staat zoals beschreven voor vertrek (zie Artikel 2). In geval van schade wordt deze per aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling wordt door de huurder ondertekend onder voorbehoud van achteraf opgemerkte schade en/ of gebreken. In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden tot na de afhandeling van het volledige schadedossier. De huurder is verplicht om bij de inlevering alle aangebrachte schade te melden aan de verhuurder. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 150,- euro. De schadevergoeding voor de schade kan vergoed worden met de geblokkeerde waarborg. Indien er nog eventuele bijkomende schade is bovenop de huurwaarborg, zal deze schade ten laste van de huurder gefactureerd worden. Er kan desbetreffend een deskundige aangesteld worden op kosten van de huurder indien discussies de kop zouden opsteken.

Artikel 10: Teruggave Aan het einde van de onderhavige overeenkomst, of in geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst moet de huurder de wagen in goede staat van werking teruggeven aan de verhuurder of aan ieder die door deze laatste aangewezen werd en dit op het adres zoals vermeld in Artikel 1. Partijen komen overeen dat de wagen zich in een goede staat van werking bevindt indien dit in overeenstemming is met de in Artikel 2 genoemde volkomen aspecten. De teruggave moet geschieden ten laatste op Gepersonaliseerde tekst Elke vertraging bij de teruggave van de wagen die te wijten is aan de huurder zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de betaling van een extra vergoeding van 100 euro per dag. Bij aflevering dient het voertuig aan de volgende beschrijving te voldoen: Exterieur (buitenkant) gereinigd (zonder hoge druk of carwash) – bij gebreke basis voor extra vergoeding van 150euro. Interieur (binnenkant) gereinigd – bij gebreke basis voor extra vergoeding van 100,- euro. WC tank werd leeggemaakt en gespoeld – bij gebreke basis voor vergoeding van 50,- euro. De afvalwatertank is leeg – bij gebreke basis voor vergoeding van 25,- euro. Volle dieseltank – bij gebreke wordt het tegoed afgehouden van de waarborg. Als door het te laat binnenbrengen door de huurder de verhuurder een andere huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor de schade hieromtrent. Gevallen van overmacht worden volledig uitgesloten.

Artikel 11: Ten persoonlijke titel De verhuurder verbindt zich er toe de wagen noch in onderverhuring te geven noch over te laten nog ter beschikking van derde(n) te stellen. Artikel 12: Rijbewijs en identiteitskaarten De huurder dient een kopie voor te leggen van het rijbewijs en de identiteitskaart van alle mogelijke bestuurders. De minimum leeftijd voor het besturen van de motorhome in kwestie bedraagt 25 jaar en de bestuurder dient tevens minimum 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De huurder verklaart niet vervallen te zijn voor het recht op het besturen van een voertuig en tevens een grondige kennis van het besturen te bezitten.

Artikel 13: Gebruik van het verhuurde voertuig De huurder is verplicht de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en regelmatig het olie- en waterpeil alsook de bandendruk te controleren. De huurder verbindt er zich toe dat de gehuurde wagen niet gebruikt wordt: Voor het betaald transport van passagiers of goederen Voor het voorttrekken van een wagen of enigerlei aanhangwagen Binnen het kader van enigerlei autosport of competitie Om bepaalde aanpassingen te doen aan de motorhome Voor het transport van andere goederen dan louter de persoonlijke goederen bestemd voor het verblijf in de motorhome gedurende de contractuele huurperiode. Het is tevens verboden: Frituurolie en andere licht ontvlambare stoffen in het voertuig te gebruiken. Te roken in het voertuig. Huisdieren mee te nemen in het voertuig zonder voorafgaandelijke toelating. Om goederen en/ of personen zonder papieren te smokkelen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM 3500kg( Maximum toegelaten massa ) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

Artikel 14: Fout van de huurder De huurder staat zelf in voor alle gevolgen van zijn eigen opzet, zware fout, zware nalatigheid evenals voor zijn contractuele tekortkomingen. Indien het voertuig schade oploopt door de fout van de huurder, is deze steeds verantwoordelijk voor alle kosten. De huurder moet een familiale verzekering BA onderschreven hebben. Indien de verhuurder wil vergoed worden voor de schade die ze gecreëerd hebben. Deze familiale verzekering BA zal tussenkomst verlenen als de huurder in fout is. Artikel 15: Verzekering De verzekeringspolis maakt integraal deel uit van onderhavige huurovereenkomst. Voor het voertuig werd een burgerlijke aansprakelijkheid, omnium met vrijstelling en rechtsbijstand onderschreven. Artikel 16: Informatieplicht van de huurder De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te stellen van elke fout, schade of gebrek aan materiaal die de goede werking ervan verhindert of eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden.

Artikel 17: Onderhoud (enkel van toepassing indien u langer dan 60 dagen huurt) De huurder verbindt zich er toe het onderhoud van de wagen uitsluitend door erkende FORD garages te laten uitvoeren en dit volgens de instructies van het onderhoudsboekje na overleg met de verhuurder. Herstellingskosten zijn ten laste van de huurder indien bij de terugbrenging van de wagen aan de verhuurder geconstateerd wordt dat het voertuig niet voor onderhoud werd aangeboden volgens de instructies van het onderhoudsboekje. Om de kosten van deze herstelling te bepalen, is overeengekomen dat er ontegensprekelijk een bestek zal opgemaakt worden met vermelding van alle uit te voeren werken en hun prijs, dat door beide partijen voor akkoord zal ondertekend worden.

Artikel 18: Technische defecten Bij immobilisatie door een technisch defect neemt u contact op met de technische bijstandsverzekering ( de contactgegevens en polis nummer zijn terug te vinden in de voertuig map). Bij een ander defect brengt u het voertuig naar een lokale merkgarage welke vervolgens contact dient op te nemen met CIMA, ter melding van de herstellingskosten. Indien de motorhome tijdens uw reis door de technische panne niet kan gebruikt worden, geeft dit geen recht op pro-rata terugbetaling van de huur. De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat de motorhome naar de garage gesleept wordt en zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Indien dit niet op korte termijn kan, wordt u gerepatrieerd. De huur voor de dagen dat u door deze situatie vroeger thuis bent, zijn terugvorderbaar, maar de dagen dat het voertuig in de garage was voor reparatie niet.

Artikel 19: Inbreuken op het wegreglement De huurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring, alsook voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Bij het ontvangen door de verhuurder van een procesverbaal uit het buitenland of binnenland tijdens of na de verhuurperiode, zal er automatisch contact opgenomen worden met de huurder. Tevens zullen de nodige documenten aan de huurder bezorgd worden en eist de verhuurder een bewijs van betaling.

Artikel 20: Ongeval De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen en de rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn: Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede die van de getuigen. Ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout. Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen. Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn. Artikel 21: Aansprakelijkheid verhuurder De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens de verhuurder.

Artikel 22: Risico’s Indien het voertuig niet beschikbaar is door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal er 100% worden terugbetaald of een ander tijdstip worden afgesproken. Er kan in geen geval een kost gedwongen worden door de huurder.

Artikel 23: Contractgebied De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart.

Artikel 24: Annulering van uw reservatie Annulering dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan het adres van de verhuurder (zie artikel 1). Bij annulering van de reservering worden de reeds betaalde sommen niet terugbetaald. Het wordt dan ook aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen en basis van een bijkomende polis af te sluiten door de huurder of kandidaat huurder zelf.

Artikel 25: Ontbinding en verbreking De partijen kunnen de overeenkomst zonder enige opzegtermijn noch vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen indien de medecontractant in welke mate dan ook tekort komt aan zijn verplichtingen, voor zover deze tekortkoming niet is verholpen binnen een termijn van 7 dagen na de per aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de tekortkoming en de ingebrekestelling om ze te verhelpen.

Artikel 26: Bevoegdheid en toepasselijk recht

Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgische Recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen huurder en verhuurder worden geacht te zijn ontstaan in de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

Aldus opgemaakt te Melle op Gepersonaliseerde tekst in tweevoud, waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen hebben.

De verhuurder, CiMa-Fire & security BV Matthijs Dominique - Ardenoy Chiara

De huurders, gelezen en goedgekeurd Naam, voornaam en handtekening