Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden worden van kracht op 01 juli 2023 en vervangen alle vorige algemene voorwaarden van CIMA-FIRE & Security BV, afgedrukt of uitgebracht op eender welke medium. Zij zijn toepasselijk zowel op de ondernemingen in de zin van artikel I.1.1° van het Wetboek van economisch recht, als op de consumenten (art. I.1.2°, W.E.R.), hier gekwalificeerd als « klant(en) », waarbij deze laatsten genieten van bijzondere bepalingen voorzien in artikel 24.
De voorwaarden worden beschouwd aanvaard door de koper en/of klant, door het feit van het opgeven van zijn bestelling. De klant erkent kennis te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden.

Preambule

1. CIMA-FIRE & Security BV, waarvan de maatschappelijke gevestigd is Wolvenstraat 13 - 9090 Melle, ingeschreven op de K.B.O. onder nr. 0783761.780, is een erkende onderneming voor brandinstallatie’s & alarmsystemen in de zin van artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017 en geen beveiligingsonderneming.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, vallen alle handelsrelaties met CIMA-FIRE & Security BV, uitsluitend onder deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden, gelden deze laatste. CIMA-FIRE & Security BV, heeft het recht om de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen.
3. De vrijheid van keuze van de klant primeert in functie van zowel het budget dat hij wil besteden als het niveau van bescherming dat hij noodzakelijk acht.

Offerte – Prijs – Voorschot

4. Voor de offertes van CIMA-FIRE & Security BV, geldt dat ze enkel gelden voor de termijn die erin is vermeld. Bij gebrek aan bepaling van een termijn is de offerte 14 dagen geldig vanaf de datum van verzending. De offerte is bindend voor CIMA-FIRE & Security BV, mits schriftelijk akkoord of akkoord via email van de klant en enkel voor de hoeveelheden en gegevens die erin vermeld zijn. CIMA-FIRE & Security BV, kan haar prijzen altijd herzien indien een dergelijke herziening het gevolg is van een wijziging in de productiekosten (grondstoffen, lonen, energie).Wanneer tijdens de uitvoering der werken zou blijken dat supplementaire werken noodzakelijk zijn, zullen deze aanleiding geven tot een prijsaanpassing overeenkomstig de in het bestek of werkopdracht opgegeven eenheidsprijzen. Alle belastingen, rechten, BTW bij invoer of accijnzen m.b.t. de grondstoffen of producten en die door de nationale of supranationale overheden na het sluiten van de overeenkomst zijn bepaald of verhoogd, zullen leiden tot een overeenkomstige verhoging van de overeengekomen prijs. Boetes, belastingen en heffingen van welke aard dan ook, die door de bevoegde autoriteit worden toegepast of nog moeten worden toegepast, zijn in alle gevallen voor rekening van de klant.
De prijs kan dus variëren volgens de indexeringsformule die in het contract en in de bijzondere voorwaarden is opgenomen.
In geval van verkoop zal de medecontractant een voorschot van 30% betalen op de totale verkoopprijs en het bewijs van deze betaling vóór de installatiedatum voorleggen. In geval van verhuur verbindt de medecontractant zich ertoe om de installatiekosten onverwijld te betalen om de inwerkingtreding van het contract niet in gevaar te brengen.

Levering

5. De leveringstermijn is altijd indicatief en niet bindend voor CIMA-FIRE & Security BV, De niet-eerbiediging van deze termijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding noch tot ontbinding van het contract.
Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- Het contract of de voor akkoord getekende prijsofferte werd naar CIMA-FIRE & Security BV, gestuurd of voor akkoord verklaard via email
- het in punt 4 bedoelde voorschot werd betaald;
- de klant heeft alle informatie verstrekt die nodig is voor de uitvoering van het contract.
Elke gebeurtenis van overmacht buiten de wil van CIMA-FIRE & Security BV, die de regelmatige levering, de normale productie, het transport van de producten of de normale uitvoering van het contract belemmert of verhindert, geeft CIMA-FIRE & Security BV, het recht om de uitvoering van het contract op te schorten of te verdagen zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan (niet-exhaustief): oorlogen, terroristische acties, staatsgrepen, vandalisme, rellen, opstand, stakingen, lock-outs, onvoorzienbare gebeurtenissen met werktuigen, onderbreking of vertraging van het transport, onderbreking van energie, schaarste aan grondstoffen, embargo, brand, ongevallen die hebben geleid tot de vernieling of uitschakeling van technische transmissiemiddelen of installaties, enz. De partij die geconfronteerd wordt met een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis moet de andere partij hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen.
Klachten - Zichtbare gebreken
6. Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en/of de hoeveelheid of conformiteit van de geleverde producten en/of de uitgevoerde werken en/of de prijzen/facturen dienen op straffe van verval uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de producten/uitvoering van de werken aan CIMA-FIRE & Security BV, ter kennis te worden gebracht door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven. Eventuele schade en/of beschadigingen als gevolg van installatie, onderhoud of herstelling wordt alleen vergoed indien deze expliciet in het installatie-, onderhouds- of reparatieverslag werd vermeld.

Installatie

7. De klant wordt geacht over de nodige bevoegdheid, juridische bekwaamheid en vergunningen te beschikken om de installatie te laten uitvoeren. CIMA-FIRE & Security BV, draagt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een gebrek aan of een overschrijding van de toelating, bevoegdheid of bekwaamheid. De klant moet tijdig de nodige voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen van CIMA-FIRE & Security BV, uitvoeren (bv. metselwerk, gevelwerken, enz...) en toegang verlenen tot de lokalen. Eveneens moet de klant de nodige stroom leveren voor de uit te voeren installatie. De leverings- en installatie termijn wordt opgeschort totdat de genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd of totdat het pand en de stroomvoorziening ter beschikking zijn gesteld.
Door het ondertekenen van de interventie- of installatie bon aanvaardt de klant de definitieve oplevering van de installatie en/of prestatie alsook de aantallen die geleverd en geplaatst zijn.
Fysieke interventie na alarm/ meldkamer diensten
8. Indien de klant gebruik wil maken van een interventiedienst na alarm of een dienst voor het beheer van een alarmcentrale, zullen deze diensten het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.

Verantwoordelijkheid

9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verbindt CIMA-FIRE & Security BV, zich tot een middelen verbintenis en niet tot een resultaat- verbintenis. In geval van directe of indirecte schade geleden door de klant als gevolg van het slecht functioneren van een bewakingssysteem op afstand, beperkt de verantwoordelijkheid van CIMA-FIRE & Security BV, zich tot het verlies van kans om de schade te beperken in geval van diefstal.
10. CIMA-FIRE & Security BV, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor misverstanden als gevolg van dubbelzinnige of onjuiste beschrijvingen in het lastenboek. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanpassen en actualiseren van de gegevens. Dit betreft in het algemeen, maar is niet beperkt tot, de informatie die aan de alarmcentrale wordt doorgegeven en de wijzigingen die in de gebouwen worden aangebracht en die als zodanig een invloed kunnen hebben op de werking van het systeem. CIMA-FIRE & Security BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een gebrekkige communicatie of aanpassing van gegevens door de klant. Voor het geval o.a. dat de alarminstallatie een foutmelding genereert of een storing vertoont, moet dit onmiddellijk aan CIMA-FIRE & Security BV worden gemeld. Operationele kosten die voortvloeien uit wijzigingen die op verzoek van de klant worden aangebracht, kunnen niet worden aangerekend aan CIMA-FIRE & Security BV,. Problemen in verband met wijzigingen aan de installatie, de hantering, de instructies van de klant (o.a.telefoonnummers en paswoorden) vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen in geen geval aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van CIMA-FIRE & Security BV,
11. Wat betreft de bewaking van welke aard ook, kan CIMA-FIRE & Security BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor, onder andere, het gebrek aan reactie van de contactpersoon of de instelling die verwittigd wordt na het verzenden van een alarmsignaal. De alarmcentrale zal immers de personen op het aanvaardingsformulier contacteren die de klant heeft gekozen, in de volgorde die deze laatste heeft bepaald.
12. Elke herstelling, vervanging of interventie die aan de klant toe te schrijven is, zal afzonderlijk gefactureerd worden. Deze niet-exhaustieve forfaitaire kosten dekken onder meer de werkuren en verplaatsingskosten van de technicus, o.m. in het geval van:
- niet-naleving van de contractuele verplichtingen
- schade aan de installatie of de producten die direct of indirect het gevolg is van ongevallen van welke aard dan ook, schokken, stroompieken, vermogensverlies, blikseminslag, overstroming, brand en, in het algemeen, van alle andere oorzaken dan die welke het gevolg zijn van een normaal gebruik
- wijzigingen in de kenmerken van het gebouw of de omgeving waarin de apparatuur zich bevindt, - wijzigingen of falen van de netwerkapparatuur van de klant enz...
13. Behalve in geval van fraude of opzettelijke fout, is CIMA-FIRE & Security BV, enkel aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade en in geen geval voor indirecte, incidentele of gevolgschade, van welke aard ook (inclusief, zonder dat deze lijst exhaustief is: productie- verlies, inkomstenderving, winstderving, schade door immobilisatie en gelijkaardige financiële of economische verliezen, gegevensverlies, verliezen ten gevolge van de onderbreking van de activiteiten, enz.) De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van CIMA-FIRE & Security BV, (inclusief lichamelijke schade) is in alle gevallen en te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van CIMA-FIRE & Security BV is gedekt. Dit geldt zelfs in geval van grove fout. De verzekeringspolis en de verzekeringsvoorwaarden kunnen op eerste verzoek worden geraadpleegd.

Betaling

14. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van CIMA-FIRE & Security BV betaalbaar op haar zetel binnen de 8 dagen na factuurdatum.
15. Indien CIMA-FIRE & Security BV verzocht wordt om zijn factuur naar een derde te sturen, worden zowel de klant als deze derde als klant beschouwd en zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de factuur en de bijkomende kosten.
16. De toekenning van een bijkomende betalingstermijn of de aanvaarding van een wissel of andere handelsdocumenten houdt geen afstand in van de algemene voorwaarden en heeft geen invloed op de vervaldag van de facturen. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot conventionele nalatigheidsinteresten gelijk aan de verwijl interest conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het uitstaand saldo met een minimum van 125 euro per factuur.
Elke niet-betaling op de vervaldag leidt ertoe dat de niet-vervallen facturen die reeds zijn opgesteld en aan de klant zijn meegedeeld, onmiddellijk opeisbaar worden.
Niet-uitvoering - Opzegging
17. In geval van wanbetaling op de vervaldag of om welke reden dan ook in geval van niet-naleving van één enkele contractuele verplichting, behoudt CIMA-FIRE & Security BV, zich het recht voor om:
-Ofwel de uitvoering van het contract eenzijdig op te schorten, na een voorafgaande ingebrekestelling waaraan binnen de 8dagen geen gevolg is gegeven. Dit geeft de klant geen recht
op enige schadeloosstelling, onverminderd ons recht om schadevergoeding te eisen.
- Ofwel het contract eenzijdig op te zeggen zonder voorafgaande gerechtelijke toestemming en na het versturen van een ingebrekestelling waaraan geen gevolg is gegeven binnen de 8 dagen, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen. De verschuldigde vergoeding bij opzegging is contractueel vastgelegd op 100% van de totale waarde van de nog verschuldigde maandelijkse/jaarlijkse termijnen, onverminderd eventuele andere bedragen die kunnen worden gevorderd.

Auteursrechten en/of intellectuele eigendom

18. Indien CIMA-FIRE & Security BV, in uitvoering van een contract ook software aan de klant levert, blijft deze software te allen tijde de exclusieve intellectuele eigendom van CIMA-FIRE & Security BV, waarbij de klant enkel een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie heeft om de software te gebruiken gedurende de looptijd van de betreffende overeenkomst.

Nietigheid

19. Indien een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze voorwaarden niet-afdwingbaar of in strijd met een dwingende bepaling zou zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of op de geldigheid of afdwingbaarheid van dat deel van de betreffende bepaling dat niet onafdwingbaar of in strijd met een dwingende bepaling is. In dat geval onderhandelen de partijen te goeder trouw over de vervanging van de niet- afdwingbare of tegenstrijdige bepaling door een geldige en afdwingbare bepaling die qua doel en reikwijdte de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Bijzondere bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens:

20. Alle persoonsgegevens die door de partijen worden uitgewisseld en in het contract zijn opgenomen, zullen door de partijen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van Verordening (EG) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “GDPR" genoemd).
CIMA-FIRE & Security BV zal deze gegevens enkel verwerken voor de hieronder opgesomde doeleinden en in het bijzonder voor het afsluiten en uitvoeren van het servicecontract. CIMA-FIRE & Security BV,, met maatschappelijke zetel op de Wolvenstraat 13 - 9090 Melle, is de Data Processing Manager in de zin van de GDPR. In het kader van het afsluiten en uitvoeren van het contract moet CIMA-FIRE & Security BV informatie over de klant verzamelen. Dit betreft met name identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, adresgegevens, post- en e-mailadres).
CIMA-FIRE & Security BV, zal deze gegevens verwerken om:
- pre contractuele maatregelen te nemen ten aanzien van de klant en in het bijzonder de klant te informeren en te adviseren over het contract;
- het contract af te sluiten;
- het contract te beheren en uit te voeren, met inbegrip van de inning van de uit hoofde van het contract verschuldigde bedragen en de verdediging in rechte van de belangen van CIMA-FIRE & Security BV.
- aan klantenbeheer te doen, met inbegrip van het uitvoeren van analyses of statistische studies (risico- evaluatie, marketing en andere).
- de promotie en commerciële bescherming van de producten en diensten die CIMA-FIRE & Security BV, en zijn onderaannemers aan te bieden, met inbegrip van direct marketing.
De in de eerste drie punten genoemde doelstellingen zijn essentieel voor het sluiten, de uitvoering en het beheer van het contract. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt om de legitieme belangen van CIMA-FIRE & Security BV, te dienen (IT-beheer, platform voor uitwisseling met onderaannemers, het uitvoeren van studies of statistische analyses, opleiding van personeel, bewijs van transactie, commerciële promoties).
In het kader van bovenstaande doeleinden kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan verbonden ondernemingen (dochterondernemingen, onderaannemers, leveranciers en externe dienstverleners van CIMA-FIRE & Security BV, ...). CIMA-FIRE & Security BV, zal erover waken dat de persoonsgegevens van de klant worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de hen toevertrouwde taak zullen worden meegedeeld.
CIMA-FIRE & Security BV, zal ook telefoon- en elektronische communicatie (sms, e-mail, instant messaging...) kunnen opnemen om zijn medewerkers op te leiden en te controleren. In dit geval worden de opnames maximaal één maand bewaard. Deze communicatie kan ook worden opgenomen om het bewijs te kunnen leveren van commerciële transacties of opmerkingen die tijdens deze communicatie met medewerkers van CIMA-FIRE & Security BV, callcenters of andere onderaannemers van CIMA-FIRE & Security BV, worden uitgewisseld. Indie gevallen kunnen deze gegevens worden bewaard gedurende de periode dat de tijdens het gesprek bereikte overeenkomst in rechte kan worden betwist.
De persoonsgegevens worden door CIMA-FIRE & Security BV bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en operationele beperkingen, zoals het beheer van de klantenrelaties en de antwoorden op de verzoeken van de gerechtelijke of de toezichthoudende autoriteiten. Gewoonlijk worden de meeste gegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tot 5 jaar na het einde ervan.
De klant heeft recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben middels een verzoek om informatie of een verzoek om kopieën van persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om, onder de voorwaarden van de geldende regelgeving, gratis de rechtzetting van foutieve of onvolledige gegevens, de beperking van de verwerking, bijvoorbeeld voor de tijd die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren wanneer deze worden betwist, de verwijdering van gegevens, o.a. wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, te bekomen, de hem of haar betreffende persoonsgegevens te ontvangen die hij of zij heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen, om deze gegevens door te geven aan een andere Data Processing Manager wanneer de verwerking geautomatiseerd gebeurt of om te verzoeken dat zijn of haar gegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan de andere Data Processing Manager, en om zich om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van zijn of haar gegevens om de gerechtvaardigde belangen van CIMA-FIRE & Security BV, te dienen. De klant kan zich te allen tijde en zonder enige motivering verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Hij kan ook te allen tijde de toestemming die hij voor de verwerking van zijn gegevens heeft gegeven, intrekken.
In ieder geval worden persoonsgegevens door CIMA-FIRE & Security BV, verwerkt overeenkomstig haar algemene beleid inzake persoonsgegevens.
Om deze verschillende rechten uit te oefenen, stuurt de klant een schriftelijke aanvraag naar CIMA-FIRE & Security BV, Wolvenstraat 13 - 9090 Melle - België, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart
Indien de klant een onregelmatigheid vaststelt, heeft hij het recht om gratis contact op te nemen met:
- De gegevensbeschermingsautoriteit
Wanneer de klant persoonsgegevens van de medewerkers van CIMA-FIRE & Security BV of zijn onderaannemers verwerkt, verbindt de klant zich er ook toe om alle verplichtingen in het kader van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.
CIMA-FIRE & Security BV en de klant zullen enkel bevoegd personeel en in de mate die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering, het beheer en de opvolging van het servicecontract toegang geven tot de persoonlijke gegevens van eender welke partij.
CIMA-FIRE & Security BV en de klant verbinden zich ertoe alle passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen met betrekking tot de risico's inherent aan de gegevensverwerking en de aard van de betrokken persoonsgegevens, teneinde:
a) te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot computersystemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, en met name:
- onbevoegd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen van opslagmedia;
- ongeoorloofde invoer van gegevens en de ongeoorloofde bekendmaking, wijziging of verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens;
- ongeoorloofd gebruik van gegevensverwerkingssystemen door middel van gegevensoverdracht;
b) ervoor te zorgen dat bevoegde gebruikers van een gegevensverwerkingssysteem enkel
toegang hebben tot de persoonsgegevens waarop hun toegangsrecht betrekking heeft;
c) te registreren welke persoonlijke informatie wanneer en aan wie werd meegedeeld;
d) ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die voor rekening van derden worden verwerkt, alleen worden verwerkt op de wijze die door de andere contracterende onderneming of derde partij wordt voorgeschreven;
e) ervoor te zorgen dat de gegevens tijdens de mededeling van de persoonsgegevens en het vervoer van de opslagmedia niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd of gewist;
f) de organisatiestructuur zodanig te ontwerpen dat deze voldoet aan de eisen van gegevensbescherming.

Bevoegdheid

21. Het Belgische recht is van toepassing. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. De plaats van uitvoering van alle verplichtingen is de maatschappelijke zetel van CIMA-FIRE & Security BV.
Bijzondere bepalingen voor consumenten
22. De volgende afwijkende voorwaarden zijn van toepassing wanneer de wederpartij een consument
is:
In geval van een aanpassing of wijziging van de geldende algemene voorwaarden heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Doet hij dat niet, dan wordt de consument verondersteld ze te aanvaarden. (Preambule – art. 2)
Elk gebrek aan conformiteit dat zich binnen 2 jaar na de levering voordoet, moet binnen 2 maanden na de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, aan CIMA-FIRE & Security BV worden meegedeeld, en dit per aangetekend schrijven. Er wordt overeengekomen dat het gebrek gedurende de eerste zes maanden geacht wordt reeds aanwezig te zijn op het moment van levering, behalve wanneer dit vermoeden strijdig is met de aard van de goederen of de aard van het gebrek aan conformiteit. In alle andere gevallen is het aan de consument om te bewijzen dat de niet-conformiteit al bestond op het moment van levering. De termijn van 2 jaar wordt opgeschort voor de tijd nodig om het goed te herstellen of te vervangen of tijdens onderhandeling met de verkoper. Hij kan de herstelling, de kosteloze vervanging, de vermindering van de prijs of de ontbinding van de verkoop bekomen onder de voorwaarden van de wet van 1 september 2004.
In geval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door CIMA-FIRE & Security BV, en na het versturen van een aangetekend schrijven zonder gevolg, kan de consument een schadevergoeding eisen die gelijk is aan 10% van de verschuldigde prestaties. (art. 7)
Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van de woonplaats van de consument. (art. 23)

Bijzondere voorwaarden voor materieel verhuur

23. Eigendom van het materieel
Indien de Klant ervoor kiest om materieel te huren, blijft deze de exclusieve eigendom van CIMA-FIRE & Security BV of van haar rechthebbenden. Bijgevolg mag het materieel niet worden overgedragen, verhuurd, door een derde in beslag worden genomen of ter beschikking worden gesteld en dient het op de in het contract bepaalde locatie te blijven conform de installatie door CIMA-FIRE & Security BV. CIMA-FIRE & Security BV behoudt zich het recht voor om hiertoe een onderscheidend merkteken of een aanduiding aan te brengen. Geen enkele wijziging, verplaatsing, transformatie of herstelling mag door de klant worden uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CIMA-FIRE & Security BV.
24. Duur en inwerkingtreding
De in dit contract bepaalde diensten gaan in op de datum van ondertekening van het opleverings-, installatie- of aansluitingsrapport, voor de duurtijd die in de bijzondere voorwaarden is vermeld.
De eerste maandelijkse termijn is verschuldigd vanaf de datum van ondertekening van het opleverings-, installatie- of aansluitingsrapport van het materieel.
Het contract wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het door een van de partijen wordt opgezegd. Gedurende het eerste jaar is opzegging mogelijk drie maanden voor het einde van het contract middels aangetekende brief met ontvangstbevestiging. In de daaropvolgende jaren kan het contract maandelijks per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden opgezegd.
De in dit contract bepaalde goederen gaan in op de datum van levering-afhaling van de gehuurde goederen.
25. Overdracht van de rechten door CIMA-FIRE & Security BV
De klant erkent dat CIMA-FIRE & Security BV het recht heeft om het materieel en/of de benodigdheden alsmede de rechten die zij uit hoofde van het onderhavige contract geniet, zonder voorafgaande kennisgeving aan een derde van haar keuze, en met name aan een financiële instelling, over te dragen, ernaar te transporteren of in pand te geven. Zodra een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden, behouden De in dit contract bepaalde diensten gaan in op de datum van ondertekening en/of haar rechthebbenden zich het recht voor om de klant in kennis te stellen van de overdracht en de klant is alsdan gehouden alle na de datum van de overdracht verschuldigde bedragen aan de cessionaris te voldoen. In geval van overdracht door CIMA-FIRE & Security BV beschikt de cessionaris over alle rechten en voorrechten van CIMA-FIRE & Security BV, met name over het recht om de huurgelden en bijkomende kosten te innen die in de bijzondere voorwaarden zijn bepaald. CIMA-FIRE & Security BV blijft echter als enige gebonden aan de uit hoofde van dit contract op haar rustende verplichtingen, in het bijzonder de onderhoudsservice.
Bijgevolg ziet de klant bij voorbaat en onherroepelijk voor de duur van de huurperiode af van elk verhaal tegen elke mogelijke cessionaris wegens niet-nakoming door CIMA-FIRE & Security BV van haar verplichtingen, ongeacht of deze voor of na de overdracht zijn ontstaan.
26. Verzekering en aansprakelijkheid bij de huur van materieel
De klant, houder van het gehuurde materieel, bewaker van zijn gedrag en structuur, is aansprakelijk voor alle schade die door het materieel of tijdens het gebruik ervan aan personen of goederen wordt toegebracht, en dit vanaf het moment dat het materieel op zijn locatie wordt afgeleverd. De klant is onder dezelfde voorwaarden aansprakelijk voor alle risico's op beschadiging, verlies, gedeeltelijke of volledige vernieling van het materieel, ongeacht de oorzaak van deze schade.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de gepaste verzekeringen af te sluiten.
In geval van gedeeltelijke beschadiging zal de klant het materieel op eigen kosten laten herstellen, met dien verstande dat de tijdelijke onbeschikbaarheid van het materieel tot zijn herstelling de klant geenszins ontslaat van zijn verplichting tot regelmatige betaling van de huurgelden.
27. Teruggave van het materieel
Indien het huurcontract om welke reden dan ook wordt beëindigd, is de klant verplicht het materieel en de benodigdheden onverwijld in goede staat van werking en van onderhoud aan CIMA-FIRE & Security BV terug te geven.
De kosten voor het afkoppelen, demonteren en vervoeren van het materieel zijn ten laste van de klant en zullen worden gefactureerd tegen het tarief dat van kracht is op de dag van de teruggave.
De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat het geïnstalleerde materieel onderworpen is aan een recyclingverplichting. Indien het materieel niet wordt teruggegeven, is de klant verantwoordelijk voor het recyclen ervan. Herstelwerkzaamheden zoals het opvullen van boorgaten of andere gevolgen in verband met de demontage van de installatie zijn uitsluitend voor rekening van de klant.
Indien de klant, om welke reden dan ook, niet in staat is het materieel terug te geven, is hij een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de waarde van het materieel op de voor de teruggave voorziene datum.

Bijzondere verkoopvoorwaarden

28. Garantie: Op de producten geldt uitsluitend onder de voorwaarden van de verkoopovereenkomst een garantie van 1 jaar (tenzij anders vermeld op de offerte) tegen materiaal- of fabricagefouten, te tellen vanaf de datum van levering of installatie door CIMA-FIRE & Security BV. De garantie geldt niet voor verbruiksartikelen, d.w.z. onderdelen en andere snel slijtbare artikelen.
De klant dient CIMA-FIRE & Security BV per aangetekende brief of e-mail op de hoogte te brengen binnen 72 uur nadat het defect werd ontdekt of redelijkerwijs gekend had moeten zijn.
Defecte producten kunnen uitsluitend met de schriftelijke toestemming van CIMA-FIRE & Security BV worden geretourneerd en worden altijd voorrekening en risico van de klant verzonden. De garantie beperkt zicht tot de vervanging en de herstelling. Interventies in het kader van de garantie kunnen geen verlenging van de garantieduur tot gevolg hebben.
De garantie dekt de levering en de verplaatsing, mits de gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen. De garantie is niet van toepassing indien het vastgestelde gebrek te wijten is aan oneigenlijk gebruik of aan ingrepen van de klant in het materieel.
29. Het normale onderhoud van de installatie is niet inbegrepen in deze garantie en maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk onderhoudscontract, waarbij CIMA-FIRE & Security BV zich ertoe verbindt om de volledige installatie in goede staat te houden vanaf het moment van inbedrijfstelling.

Eigendomsvoorbehoud:
30. Alle geleverde producten blijven eigendom van CIMA-FIRE & Security BV tot de volledige betaling van de prijs door de klant op de vervaldag. De risico's gaan echter over op de klant op het moment van de installatie en de ondertekening van het opleverings- en inbedrijfstellingsverslag. De klant verbindt zich ertoe om de producten niet te verkopen, over te dragen, in onderpand te geven, onroerend te maken of te transformeren zolang deze eigendom blijven van CIMA-FIRE & Security BV. Indien de producten toch werden verkocht, treedt het daaruit voortvloeiende recht op de verkoopprijs in de plaats van de geleverde producten.